De Hemisfeer en uw Privacy

Uw behandelaar is ingeschreven in het BIG-register en heeft een medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat u met hem of haar bespreekt strikt vertrouwelijk is.

Een uitzondering hierop is de berichtgeving aan uw huisarts of medisch specialist, die u naar onze praktijk verwezen heeft. Als u dat niet wenst dan dient u dit expliciet aan te geven. In dat geval zal er de melding worden verstuurd dat er geen inhoudelijke informatie verstrekt wordt.

Onze behandelaars hebben een meldingsplicht (het zogenaamde verschoningsrecht) als er gevaar aanwezig is. In deze gevallen zijn we wettelijk verplicht om dit te melden bij relevante instanties. Dit wordt in alle gevallen eerst met de cliënt zelf besproken, zodat die in alle gevallen op de hoogte is.

Uw ziektekostenverzekering of het Zorgkantoor krijgt administratieve gegevens, de zgn. DBC-registratie die bestaat uit persoonsgegevens, de diagnosegroep waarvoor u onder behandeling bent en de bestede tijd. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar maken.

Dossier en persoonsgegevens

Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een elektronisch dossier. Dit dossier wordt op zodanige wijze opgeborgen dat het nooit voor derden toegankelijk is. Alleen rechtstreeks bij uw behandeling betrokken hulpverleners hebben toegang tot uw gegevens, allen hebben een geheimhoudingsplicht. U hebt recht op inzage in- en kopieën van uw dossier. Desgewenst kunt u uw dossier laten vernietigen. Het dossier dient tenminste vijftien jaar bewaard te worden, tenzij u dat anders wenst en aan ons kenbaar maakt.

De Hemisfeer werkt met elektronische dossiers via Medicore. De systeembeheerder van Medicore zorgt voor de beveiliging van de gegevens.

Kwaliteitsgarantie

De Hemisfeer staat garant voor de deskundigheid en ervaring van alle betrokken hulpverleners. Zij overleggen regelmatig met elkaar. Wij toetsen elkaar op kwaliteit, deskundigheid en effectiviteit van ons handelen.  Daarbij baseren we ons op de actuele behandelstandaarden.

Privacy statement

De Hemisfeer hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe de Hemisfeer met persoonlijke informatie omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wachtkamer De Hemisfeer