Specialistische GGz

De diagnostiek en behandeling binnen De Hemisfeer is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij geldt de regeling van het verplichte eigen risico. De Hemisfeer behandelt patiënten die voor specialistische zorg (Specialistische GGz) verwezen worden.

Bekostiging volgens het Zorgprestatiemodel (ZPM)

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de GGz niet meer betaald vanuit de DBC structuur, waarin GGz-behandelingen aan het einde of na een jaar als traject werden afgerekend, maar wordt er maandelijks zogenaamde Zorgprestaties gefactureerd aan uw verzekeraar conform de tarieven die zijn vastgesteld door de NZa.

In De Hemisfeer als vrijgevestigde praktijk zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
  • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
  • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een collega;
  • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;
  • groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

Het tarief voor de zorgprestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. Binnen De Hemisfeer wordt de geplande tijd in rekening gebracht. Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.

Wat is zorgvraagtypering?

De diagnose die bij het begin van de behandeling wordt gesteld zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van een cliënt in een zorgvraagtype 1 t/m 8 die bepaald wordt aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van de klachten en problemen. In De Hemisfeer worden met name cliënten behandeld met zorgvraagtypen 5 t/m 8.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld en helpt het zorgtype te bepalen en geeft informatie over de verwachte behandelinzet. Het zorgtype wordt ook op de factuur van de behandeling vermeld.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er is afgesproken op grond van diagnose en de doelen die samen met de behandelaar zijn afgesproken. Tijdens de behandeling zal de behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ invullen, op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden, dit laatste uiteraard altijd in afstemming met de client.

Voorwaarden en tarief no-show (wegblijftarief)

Indien een afspraak zonder berichtgeving niet wordt nagekomen of niet minimaal 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt een no-show tarief toegepast. Het tarief voor no-show is € 40,00 per gemiste afspraak.