Privacy Statement

De Hemisfeer hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe de Hemisfeer met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing: Dit privacy statement is van toepassing op de (potentiële) patiënten van wie de Hemisfeer persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

De Hemisfeer verwerkt persoonsgegevens die:

  • de betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren) aan De Hemisfeer heeft verstrekt, zoals contactgegevens, persoonsgegevens of gegevens omtrent de klacht;
  • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

3. Doeleinden verwerking

De Hemisfeer verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
  • het onderhouden van contact, en het terugkoppelen van informatie naar de betrokkene;

4. Rechtsgrond

De Hemisfeer verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrond: uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d., en het leveren van benchmark metingen aan SBG;

5. Verwerkers

De Hemisfeer heeft voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) ingeschakeld die uitsluitend volgens instructies van De Hemisfeer persoonsgegevens verwerken. De Hemisfeer sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

De Hemisfeer deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. De Hemisfeer deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

De Hemisfeer geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt De Hemisfeer ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens

De Hemisfeer bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De Hemisfeer hanteert een bewaartermijnen voor medische gegevens van ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

9. Wijzigingen privacy statement

De Hemisfeer kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van De Hemisfeer gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht uw behandelaar binnen De Hemisfeer te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met uw behandelaar binnen De Hemisfeer. Bij vragen of klachten over de wijze waarop De Hemisfeer persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met uw behandelaar binnen De Hemisfeer. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).