Praktijk voor interculturele psychiatrie en psychotherapie
Koningsweg 49, 5211 BG ´s-Hertogenbosch T. 06 519 69 517
De Hemisfeer

De Hemisfeer is een 2e lijns praktijk voor psychiatrie en psychotherapie. De Hemisfeer biedt onderzoek, behandeling, expertise en consultatie bij psychische en/of psychiatrische problemen. Het is een samenwerkingsverband van therapeuten in ´s-Hertogenbosch. De behandelaars bieden zo veel mogelijk zorg op maat voor cliënten en verwijzers. Zij werken met elkaar samen, en verwijzen naar elkaar door. De lijnen zijn kort. De hulpverleners werken vanuit verschillende invalshoeken. Zij hebben expertise op veel uiteenlopende gebieden. Alle behandelaars hebben een ruime ervaring en zij zijn geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

In het werk wordt er vanuit gegaan dat men vaak een breed denkkader moet hanteren om het ontstaan van psychische klachten te kunnen begrijpen en behandelen. Er wordt rekening gehouden met de context waarin de klachten zijn ontstaan, evenals met de huidige levenscontext van onze cliënten. De behandelingen richten zich zowel op de aanwezige psychische problemen als op de bronnen van weerbaarheid.

De houding van de behandelaars is deskundig, persoonlijk, doortastend en flexibel. In het therapeutische contact hechten we veel waarde aan wederzijds respect, vertrouwen en veiligheid, doorzichtigheid van de handelingen, voorspelbaarheid van de therapeut, zijn/haar authenticiteit, passie voor het werk en compassie met cliënten. Bovendien staat culturele sensitiviteit centraal in ons werk. De behandeling vindt plaats binnen een prettige en sfeervolle omgeving.

De Hemisfeer is een onderdeel van de Stichting Trauma Tigers. Deze stichting biedt o.a. lezingen en workshops op het gebied van psychotraumatologie en interculturele psychiatrie en psychoterapie in Nederland en in het buitenland.
Dhr. B. Drožđek
psychiater, psychotherapeut
Dhr. J.J. Rodenburg
klinisch psycholoog, psychotherapeut
Mevr. Forugh Karimi
psychiater
ook te bereiken via: info@praktijkkarimi.nl
Mevr. Judith Bovendeerd
psychiater
Behandelaars

Dhr. B. Drožđek

Dhr. J.J. Rodenburg

Mevr. Forugh Karimi


Voor wie?

Voor wie en met welke problemen?
De hulpverleners van de Hemisfeer behandelen psychiatrische en psychische problemen. Er wordt hulp en advies geboden aan volwassenen - individuen, echtparen en gezinnen. In het bijzonder hebben we ons gespecialiseerd in:
Met welke methoden?
De Hemisfeer biedt verschillende soorten therapie: individuele psychotherapie, relatietherapie, gezinstherapie, groepstherapie, EMDR, farmacotherapie. Daarnaast bieden we ook psychiatrisch onderzoek, advisering en consultatie, leertherapie en supervisie.

Voor wie niet?
De Hemisfeer biedt geen behandelingen aan voor: Hebt u buiten kantooruren hulp nodig, neemt u dan contact op met de dienstdoende huisarts. Zonodig verwijst de huisarts u naar de crisisdienst van de GGz, of de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis.
Aanmelden

U kunt zich persoonlijk of via de verwijzer (huisarts, eerstelijnswerker, 2de of 3de lijnsvoorziening) iedere werkdag aanmelden via het telefoonnummer 06- 519 69 517.
Mogelijk hoort u een voicemail of antwoordapparaat. Laat u in dat geval een bericht achter. De aanmeldfunctionaris belt u zo spoedig mogelijk terug.
Tijdens het eerste telefonische contact wordt er een inschatting van uw klachten gemaakt. Er wordt dan ook beoordeelt of u met uw hulpvraag op de juiste plek bent.

Verwijzing door huisarts
Wilt u de behandeling bij De Hemisfeer vergoedt krijgen, dan blijft verwijzing door uw huisarts nodig. De mogelijkheid om zelf uw behandeling te betalen, blijft bestaan. Wij zijn dan wel verplicht met u af te rekenen volgens de zogenaamde DBC-structuur. Hoe dit precies in zijn werk gaat, zal in dat geval met u overlegd worden.

Wachttijden
De wachttijd tot intake evenals tussen intake en behandeling is een tot vier weken.

Verzekeraars
De praktijk heeft beperkte contracten met CZ/Ohra/Delta Lloyd en met Menzis verzekeraars. Mocht u bij deze verzekeraars aangesloten zijn, graag contact opnemen met de secretariaat van de praktijk voor actuele informatie.
Werkwijze

Uw behandeling bestaat uit drie fases: intake, behandeling en afronding.

Intake
Tijdens de intake (een of meerdere gesprekken met een of meerdere intakers) worden uw klachten geïnventariseerd. De hulpverlener bekijkt hoe u op diverse gebieden functioneert: werk, school, thuis, relaties, gezin, enzovoorts. Verder vraagt de hulpverlener naar uw achtergrond en levensgeschiedenis. U bespreekt samen uw verwachtingen van de therapie en van de therapeut. Ook vertelt u welke problemen u wilt aanpakken. Na de inventarisatie wordt er een behandelplan opgesteld. Dit is een wederzijdse afspraak. Hierin staat waar de therapie zich op richt, en hoe de werkwijze is. Tenslotte kan er een verslag van de intake verstuurd worden naar uw verwijzer. Na de intake wordt U binnen de praktijk verwezen naar een van de behandelaren die op het gebied van uw klachten het meeste gespecialiseerd is. In het geval dat uw problemen niet in het profiel van onze deskundigheid passen, wordt u gericht verwezen naar een andere therapeut of instelling.

Behandeling
De therapiefase bestaat uit het uitvoeren van het behandelplan. De lengte van de therapie is afhankelijk van: Tijdens de behandeling vindt regelmatig tussen u en uw behandelaar een evaluatie plaats.

Afronding van de therapie
Na afloop van de behandeling stuurt de behandelaar, met uw toestemming, een verslag naar uw verwijzer.
Tarieven

De zorg door psychiater en psychotherapeut zit in het basispakket van uw zorgverzekering. Per verzekeraar is het verschillend of u ook bij onze andere behandelaren terecht kunt. Indien wij weten welke verzekeraar u heeft, kunnen wij u over het algemeen vertellen of u bij al onze behandelaren binnen onze praktijk terecht kunt, of dat behandeling alleen mogelijk is bij psychiater of psychotherapeut. Indien het laatste het geval is, kan het zijn dat u even zult moeten wachten voordat er plaats is.
De eigen bijdrage GGZ is met ingang van 01-01-2013 weer afgeschaft, de behandeling wordt dus volledig vergoed vanuit uw zorgverzekering. Wel worden de kosten van uw behandeling door uw zorgverzekeraar verrekend met uw wettelijk bepaalde eigen risico.

Manier van factureren
Per 1 januari 2008 declareren behandelaars de zorg niet meer per sessie, maar in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Er is één tarief voor de hele behandeling, van intake tot en met afronding. Uw behandelaar brengt zowel directe als indirecte tijd in rekening.
Directe tijd is de tijd die u met uw behandelaar in de spreekkamer doorbrengt, en de tijd die uw behandelaar besteedt aan telefonisch- en/of e-mailcontact met u. Indirecte tijd bestaat uit verslaglegging, overleg en dergelijke.
U, of uw verzekering, ontvangt een declaratie na afloop van de behandeling, of als de behandeling een jaar heeft geduurd.

Er zijn twee manieren van het in rekening brengen van de declaratie:
Behandelcontacten met andere disciplines binnen onze praktijk worden via de verantwoordelijke psychiater of psychotherapeut bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Of behandeling bij andere disciplines mogelijk is, hangt af van welke zorgverzekeraar u heeft.

Overige bepalingen: bij afzegging minder dan 24 uur voor het consult of bij niet verschijnen zonder afzegging moeten wij een no-show tarief in rekening brengen. De zorgverzekering zal dat over het algemeen niet vergoeden. Voor diensten aan bedrijven, Arbodiensten, verzekeraars, advocatuur en overige, zijn aangepaste honoraria op aanvraag beschikbaar.
Privacy

Uw behandelaar is ingeschreven in het BIG-register en is als zodanig gehouden aan het (medisch) beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat u met hem of haar bespreekt strikt vertrouwelijk is. Een uitzondering hierop is de berichtgeving aan uw huisarts of medisch specialist, die u naar onze praktijk verwezen heeft. Als u dat niet wenst dan dient u dit expliciet aan te geven.
Uw ziektekostenverzekering of het Zorgkantoor krijgt administratieve gegevens en soms een diagnose, de zgn. DBC-registratie (dit is een wettelijke verplichting), nooit behandelgegevens. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar maken. Voor elke andere berichtgeving, elk ander overleg met andere behandelaren of betrokkenen, wordt vooraf uw toestemming gevraagd.
Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier wordt op zodanige wijze opgeborgen dat het nooit voor derden toegankelijk is. Alleen rechtstreeks bij uw behandeling betrokken hulpverleners hebben toegang tot uw gegevens, allen hebben een geheimhoudingsplicht. U hebt recht op inzage in en kopieën van uw dossier. Desgewenst kunt u uw dossier laten vernietigen. Het dossier dient tenminste tien jaar bewaard te worden, tenzij u dat anders wenst en aan ons kenbaar maakt.

Persoonsgegevens
De behandelaars van De Hemisfeer leggen van iedere cliënt een dossier aan. De Hemisfeer werkt met elektronische dossiers via Medicore. De systeembeheerder van Medicore zorgt voor de beveiliging van de gegevens.

Kwaliteitsgarantie
De Hemisfeer staat garant voor de deskundigheid en ervaring van alle betrokken hulpverleners. Zij overleggen regelmatig met elkaar. Wij toetsen elkaar op kwaliteit, deskundigheid en effectiviteit van ons handelen. Daarbij baseren we ons op de actuele behandelstandaarden.
Klachten

Het is belangrijk dat u klachten of onvrede over de behandeling eerst bespreekt met uw behandelaar. Mogelijk leidt dit niet tot de gewenste oplossing. Of u wilt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke commissie. Dan hebt u de volgende mogelijkheden.
Bijzonderheden

De praktijk bevindt zich op de tweede verdieping van een oud herenhuis en is helaas niet goed toegankelijk voor cliënten die slecht ter been zijn.
Contact

Praktijk voor interculturele psychiatrie en psychotherapie
Koningsweg 49
5211 BG ´s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 06-519 69 517
www.hemisfeer.nl
Login
Wachtwoord :
Kalender
Route

De praktijk bevindt zich op Koningsweg 49 (5211 BG), in het centrum van ´s-Hertogenbosch en op korte loopafstand van het NS station (7 minuten). In de omgeving zijn er meerdere parkeergelegenheden (betaald parkeren), inclusief de openbare parkeergarage bij het NS station.