Praktijk voor interculturele psychiatrie en psychotherapie
Koningsweg 49, 5211 BG ´s-Hertogenbosch T. 06 519 69 517
KvK 17147456
De Hemisfeer

De Hemisfeer is een 2e lijns praktijk voor psychiatrie en psychotherapie. De Hemisfeer biedt onderzoek, behandeling, expertise en consultatie bij psychische en/of psychiatrische problemen. Het is een samenwerkingsverband van therapeuten in ´s-Hertogenbosch. De behandelaars bieden zo veel mogelijk zorg op maat voor cliënten en verwijzers. Zij werken met elkaar samen, en verwijzen naar elkaar door. De lijnen zijn kort. De hulpverleners werken vanuit verschillende invalshoeken. Zij hebben expertise op veel uiteenlopende gebieden. Alle behandelaars hebben een ruime ervaring en zij zijn geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

In het werk wordt er vanuit gegaan dat men vaak een breed denkkader moet hanteren om het ontstaan van psychische klachten te kunnen begrijpen en behandelen. Er wordt rekening gehouden met de context waarin de klachten zijn ontstaan, evenals met de huidige levenscontext van onze cliënten. De behandelingen richten zich zowel op de aanwezige psychische problemen als op de bronnen van weerbaarheid.

De houding van de behandelaars is deskundig, persoonlijk, doortastend en flexibel. In het therapeutische contact hechten we veel waarde aan wederzijds respect, vertrouwen en veiligheid, doorzichtigheid van de handelingen, voorspelbaarheid van de therapeut, zijn/haar authenticiteit, passie voor het werk en compassie met cliënten. Bovendien staat culturele sensitiviteit centraal in ons werk. De behandeling vindt plaats binnen een prettige en sfeervolle omgeving.

De Hemisfeer is een onderdeel van de Stichting Trauma Tigers. Deze stichting biedt o.a. lezingen en workshops op het gebied van psychotraumatologie en interculturele psychiatrie en psychoterapie in Nederland en in het buitenland.
Dhr. Dr. Boris Drožđek
psychiater/psychotherapeut
Dhr. Drs. Jan Rodenburg
klinisch psycholoog/psychotherapeut
Mevr. Drs. Forugh Karimi
psychiater
ook te bereiken via: info@praktijkkarimi.nl ( zie: www.praktijkkarimi.nl )
Mevr. Judith Bovendeerd
psychiater
Behandelaars

Dhr. Dr. B. Drožđek

Dhr. Drs. J.J. Rodenburg


Voor wie?

Voor wie en met welke problemen?
De hulpverleners van de Hemisfeer behandelen psychiatrische en psychische problemen. Er wordt hulp en advies geboden aan volwassenen (vanaf 18 jaar) - individuen, echtparen en gezinnen. In het bijzonder hebben we ons gespecialiseerd in:
Met welke methoden?
De Hemisfeer biedt verschillende soorten therapie: individuele psychotherapie, relatietherapie, gezinstherapie, groepstherapie, EMDR, farmacotherapie. Daarnaast bieden we ook psychiatrisch onderzoek, advisering en consultatie, leertherapie en supervisie.

Talen
De behandelaars spreken Nederlands, Engels, Kroatisch/Servisch, Frans en Italiaans.

Voor wie niet?
De Hemisfeer biedt geen behandelingen aan voor: Hebt u buiten kantooruren hulp nodig, neemt u dan contact op met de dienstdoende huisarts. Zonodig verwijst de huisarts u naar de crisisdienst van de GGz, of de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis.
Aanmelden

U kunt zich persoonlijk of via de verwijzer (huisarts, eerstelijnswerker, 2de of 3de lijnsvoorziening) iedere werkdag aanmelden via het telefoonnummer 06- 519 69 517.
Mogelijk hoort u een voicemail of antwoordapparaat. Laat u in dat geval een bericht achter. De aanmeldfunctionaris belt u zo spoedig mogelijk terug.
Tijdens het eerste telefonische contact wordt er een inschatting van uw klachten gemaakt. Er wordt dan ook beoordeelt of u met uw hulpvraag op de juiste plek bent.

Verwijzing door huisarts
Wilt u de behandeling bij De Hemisfeer vergoedt krijgen, dan blijft verwijzing door uw huisarts nodig. De mogelijkheid om zelf uw behandeling te betalen, blijft bestaan. Wij zijn dan wel verplicht met u af te rekenen volgens de zogenaamde DBC-structuur. Hoe dit precies in zijn werk gaat, zal in dat geval met u overlegd worden.
De verwijzing moet voor gespecialiseerde psychiatrische zorg zijn (specialistische GGZ). Bij de verwijzing moet er sprake zijn van het vermoeden van een psychische stoornis (volgens het DSM-IV-classificatie systeem).

Wachttijden
De wachttijd tot intake evenals tussen intake en behandeling is een tot vier weken.

Verzekeraars
De praktijk heeft contracten met Zilveren Kruis/Achmea, VGZ, CZ/Ohra/Delta Lloyd, DSW, Menzis, Multizorg en De Friesland. Echter, contracten met CZ/Ohra/Delta Lloyd en met Menzis verzekeraars zijn beperkt. Mocht u bij deze verzekeraars aangesloten zijn, graag contact opnemen met de secretariaat van de praktijk voor actuele informatie.
Info voor verwijzers

De verwijzing moet voor gespecialiseerde psychiatrische zorg zijn (specialistische GGZ). Bij de verwijzing dient er sprake te zijn van een vermoeden van een psychische stoornis (volgens het DSM-IV-classificatie systeem). Overleg over aanmelding is mogelijk op het telefoonnummer 06-51969517. Mocht er geen van onze behandelaren op moment beschikbaar zijn voor overleg kunt u de voicemail inspreken voor een terugbelverzoek.
Werkwijze

Uw behandeling bestaat uit drie fases: intake, behandeling en afronding.

Intake
Tijdens de intake (een of meerdere gesprekken met een of meerdere intakers) worden uw klachten geïnventariseerd. De hulpverlener bekijkt hoe u op diverse gebieden functioneert: werk, school, thuis, relaties, gezin, enzovoorts. Verder vraagt de hulpverlener naar uw achtergrond en levensgeschiedenis. U bespreekt samen uw verwachtingen van de therapie en van de therapeut. Ook vertelt u welke problemen u wilt aanpakken. Na de inventarisatie wordt er een behandelplan opgesteld. Dit is een wederzijdse afspraak. Hierin staat waar de therapie zich op richt, en hoe de werkwijze is. Tenslotte kan er een verslag van de intake verstuurd worden naar uw verwijzer. Na de intake wordt U binnen de praktijk verwezen naar een van de behandelaren die op het gebied van uw klachten het meeste gespecialiseerd is. In het geval dat uw problemen niet in het profiel van onze deskundigheid passen, wordt u gericht verwezen naar een andere therapeut of instelling.

Matching met behandelaar
Afhankelijk van uw problematiek vindt er een matching plaats met de behandelaar welke binnen de praktijk de meeste kennis en ervaring heeft op bepaald deelgebied. Om uw hulpvraag zo goed mogelijk tegemoet te komen en u het meest passende behandelaanbod te bieden, werken de hoofdbehandelaars van de Hemisfeer soms samen en conform de zogenaamde verlengde arm constructie met de volgende collegaís (BIG geregistreerde spv-ers): mevr. Maaike van Dijk, dhr. Govert Kagenaar en dhr. Jeroen Drost.

Behandeling
De therapiefase bestaat uit het uitvoeren van het behandelplan. De lengte van de therapie is afhankelijk van:
Tijdens de behandeling vindt regelmatig tussen u en uw behandelaar een evaluatie plaats. Deze kan ondersteund worden door het afnemen en bespreken van de uitkomsten van diverse screeningsinstrumenten (Routine Outcome Monitoring (ROM)) waarmee de ontwikkelingen in uw behandelproces bijgehouden worden.

Afronding van de therapie
Na afloop van de behandeling stuurt de behandelaar, met uw toestemming, een verslag naar uw verwijzer.
Tarieven

De behandeling van psychiatrische aandoeningen is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringswet. Hierbij geldt de regeling van het verplichte eigen risico. Sinds januari 2014 wordt onderscheid gemaakt tussen Basis GGZ en Specialistische GGZ. De Hemisfeer behandelt patiŽnten die voor specialistische zorg (specialistische ggz) verwezen worden.

DBC
Sinds 2008 is de vergoeding van psychiatrische zorg niet meer per sessie, maar in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Dit betekent dat de zorgverzekeraar een tarief hanteert voor de gehele behandeling. Indien de behandeling meer dan een jaar duurt, wordt de DBC afgesloten, gedeclareerd en vervolgens wordt er een nieuwe DBC geopend. In de DBC wordt zowel de directe tijd als de indirecte tijd meegenomen. Directe tijd is de tijd die u doorbrengt met uw behandelaar in de spreekkamer, of de tijd dat u telefonisch- en/of e-mailcontact heeft. Indirecte tijd bestaat uit werkzaamheden zoals overleg, verslaglegging en overige administratie.

Manier van factureren
Er zijn twee manieren van het in rekening brengen van de declaratie:
Tarieven:
 1. Voor verzekeraars waarmee wij geen contract(en) hebben afgesloten hanteren wij 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz.
  Tarieven NZa voor g-ggz in 2017: Prestaties_en_tarieven_gespecialiseerde_ggz.pdf
 2. Tarief Overige (zorg)product:
  Het maximum OZP-tarief voor de prestatie 'OZP niet-basispakketzorg consult' vastgesteld door de NZa, is voor 2017: Ä 98,00 per sessie
 3. Tarief voor zelfbetalers:
  Het tarief voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz.
 4. Voorwaarden en tarief no-show:
  Indien een afspraak zonder berichtgeving van 24 uur van te voren niet wordt nagekomen, wordt een no-show tarief toegepast. Het tarief voor no-show is: Ä 40,00 per gemiste afspraak.

De betalingsvoorwaarden:
Privacy

Uw behandelaar is ingeschreven in het BIG-register en is als zodanig gehouden aan het (medisch) beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat u met hem of haar bespreekt strikt vertrouwelijk is. Een uitzondering hierop is de berichtgeving aan uw huisarts of medisch specialist, die u naar onze praktijk verwezen heeft. Als u dat niet wenst dan dient u dit expliciet aan te geven.
Uw ziektekostenverzekering of het Zorgkantoor krijgt administratieve gegevens en soms een diagnose, de zgn. DBC-registratie (dit is een wettelijke verplichting), nooit behandelgegevens. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar maken. Voor elke andere berichtgeving, elk ander overleg met andere behandelaren of betrokkenen, wordt vooraf uw toestemming gevraagd.
Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier wordt op zodanige wijze opgeborgen dat het nooit voor derden toegankelijk is. Alleen rechtstreeks bij uw behandeling betrokken hulpverleners hebben toegang tot uw gegevens, allen hebben een geheimhoudingsplicht. U hebt recht op inzage in en kopieën van uw dossier. Desgewenst kunt u uw dossier laten vernietigen. Het dossier dient tenminste vijftien jaar bewaard te worden, tenzij u dat anders wenst en aan ons kenbaar maakt.

Persoonsgegevens
De behandelaars van De Hemisfeer leggen van iedere cliënt een dossier aan. De Hemisfeer werkt met elektronische dossiers via Medicore. De systeembeheerder van Medicore zorgt voor de beveiliging van de gegevens.

Kwaliteitsgarantie
De Hemisfeer staat garant voor de deskundigheid en ervaring van alle betrokken hulpverleners. Zij overleggen regelmatig met elkaar. Wij toetsen elkaar op kwaliteit, deskundigheid en effectiviteit van ons handelen. Daarbij baseren we ons op de actuele behandelstandaarden.

Privacy statement
De Hemisfeer hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe de Hemisfeer met informatie over een geÔdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Klachten

Het is belangrijk dat u klachten of onvrede over de behandeling eerst bespreekt met uw behandelaar. Mogelijk leidt dit niet tot de gewenste oplossing. Of u wilt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke commissie. Dan hebt u de volgende mogelijkheden.
U kunt zich eventueel ook wenden tot de Regionale Inspectie voor de Geestelijke Gezondheidszorg of een beroep doen op het tuchtrecht.
Bijzonderheden

De praktijk bevindt zich op de tweede verdieping van een oud herenhuis en is helaas niet goed toegankelijk voor cliënten die slecht ter been zijn.
Contact

Praktijk voor interculturele psychiatrie en psychotherapie
Koningsweg 49
5211 BG ´s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 06-519 69 517
www.hemisfeer.nl
Login
Wachtwoord :
Kalender
Route

De praktijk bevindt zich op Koningsweg 49 (5211 BG), in het centrum van ´s-Hertogenbosch en op korte loopafstand van het NS station (7 minuten). In de omgeving zijn er meerdere parkeergelegenheden (betaald parkeren), inclusief de openbare parkeergarage bij het NS station.